GDPR

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation)


Souhlas s poskytnutím osobních údajů


Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je: Luckytek s.r.o., se sídlem Rybářská 145/22, 603 00 Brno.


Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je: Luckytek s.r.o., se sídlem Rybářská 145/22, 603 00 Brno.


1. Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,
souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.


2. Jaké údaje budou zpracovány
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,


3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány


3.1 Osobní údaje, kterými jsou:
jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,


4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 12 měsíců.


5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
Osobní údaje budou zpracovány:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;


6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).
Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese https://luckytek.eu/ nebo odesláním e-mailu na adresu info@luckytek.eu.
Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.
Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;


7. Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.


General Data Protection Regulation


Consent to the provision of personal data


Personal data manager
The administrator of personal data is: Luckytek s.r.o., with registered office at Rybářská 145/22, 603 00 Brno.


Personal data processor
The personal data processor is: Luckytek s.r.o., with registered office Rybářská 145/22, 603 00 Brno, Czechia.


1. Text of consent

By checking the box before sending the order
in accordance with Article 6 paragraph 1 letter a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016, on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as the "GDPR Regulation") ), which entered into force on 25 May 2018,
I agree to the collection, storage and processing of my personal data provided by me to the administrator.


2. What data will be processed
First and last name, or trade company,
place of residence (street, postal code/code, city, zip code, state) or registered office,
email address,
telephone number,


3. For what purposes will personal data be processed and stored


3.1 Personal data, which are:
first and last name, or trade company,
place of residence (street, postal code/code, city, zip code, state) or registered office,
email address,
telephone number,
the controller will collect, store and process for the following purposes:
for sending business and marketing offers and administrator notifications,


4. The period for which personal data will be kept
The administrator will store personal data for as long as necessary. The controller will store personal data for a maximum of 12 months.


5. How will personal data be processed and stored?
Personal data will be processed:
by machine (automated) by means of computers and computer programs;


6. Data subject rights, information and access to personal data
As a data subject, I have the right to access my personal data, I have the right to their correction or deletion, or restriction of processing. I have the right to request information about what personal data is being processed and I have the right to request an explanation regarding the processing of personal data.
Furthermore, I have the right to object to the processing, as well as the right to data portability (i.e. the right to receive the personal data concerning me that I have provided to the administrator in a structured, commonly used and machine-readable format, for more details, see Article 20 GDPR ).
I have the right to revoke the consent at any time, without affecting the legality of the processing based on the consent granted before its revocation, if the processing is based on Article 6 paragraph 1 letter a) or Article 9 paragraph 2 letter a) GDPR regulation. This means that I do not have such a right, especially if the processing is necessary for the fulfillment of a legal obligation that applies to the administrator (in particular, obligations related to the Personal Data Protection Act).
As a data subject, I am informed that I can withdraw my consent to the provision of data by filling out the form on the website at https://luckytek.eu/ or by sending an e-mail to info@luckytek.eu.
As a data subject, I have the right to request information about the processing of my personal data, and the administrator is obliged to provide this information to me without undue delay. The content of the information is determined by the provisions of Article 15 of the GDPR regulation. The Administrator has the right to request a reasonable payment for the provision of information not exceeding the costs necessary to provide the information.
As a data subject, I have the right to contact the controller or the Office for Personal Data Protection in case of doubt about compliance with obligations related to the processing of personal data.
The administrator declares that automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22 paragraphs 1 and 4 of the GDPR does not occur during the processing.
The administrator declares that personal data are not processed for the purposes of scientific or historical research or for statistical purposes.
The administrator declares that he will process personal data:
by machine (automated) by means of computers and computer programs;


7. Final Provisions
As a data subject, I declare that I am aware of my rights under Chapter III of the GDRP.
I declare that all information provided is accurate and true and is provided voluntarily.
The manager declares that he will collect personal data to the extent necessary to fulfill the purpose and will process them only in accordance with the purpose for which they were collected.
This consent is a free and conscious expression of the data subject's will, the content of which is the data subject's consent to the processing of personal data.