Umělá Inteligence AI

 

Artificial Intelligence

Umělá inteligence AI (Artificial Intelligence) a strojové učení ML (Machine Learning)


Na současnou nelehkou situaci nejste sami. Pomůžeme Vám získat dotace na nákup technologií, vývoj, výzkum a mzdy ve Vaší firmě s využitím dotačního inovativního projektu a umělé inteligence (AI):


Příklad dotačního inovativního projektu: Zavedení samoučícího se dodavatelského řetězce (Self Learning Supply Chain).


Samoučící se dodavatelský řetězec je inovativní řešení, ve kterém systémy dodavatelského řetězce s využitím umělé inteligence (AI) analyzují stávající strategie a data dodavatelského řetězce a zjišťují, jaké faktory vedou k selhání dodavatelského řetězce. Tyto systémy založené na umělé inteligenci pak tyto znalosti využívají k předpovídání budoucích problémů v dodavatelském řetězci a proaktivně předepisují nebo samostatně provádějí řešení.


Samoučící se dodavatelský řetězec budoucnosti spojuje výhody umělé inteligence s digitálními technologiemi, které již mnoho společností začalo využívat. Tyto digitální technologie transformují samotnou podstatu lineárního dodavatelského řetězce - objem a rozsah - v agilní, digitálně propojený rámec, který s využitím umělé inteligence poskytují nové možnosti plnění objednávek.


V tradičním dodavatelském řetězci se vychází z mnoha předpokladů založených na lidských zkušenostech a pravidlech, jako např. odhad výrobního času v technologickém postupu nebo seřizovacího času stroje.


Tím dochází k nepřesnostem které vedou k nespolehlivým plánům. Začíná to malou odchylkou – technologická operace trvá déle, než bylo plánováno - a brzy díky domino efektu hromadění nepřesností, je celý plán neplatný.


Naproti tomu se samoučící dodavatelský řetězec s využitím umělé inteligence (AI) učí o firemních procesech nepřetržitou analýzou historických dat a generuje predikce klíčových ukazatelů výkonnosti a doporučení pro zlepšení plánování procesů. Například zachytí rozdíl mezi plánovaným a probíhajícím úkolem, analyzuje příčinu tohoto rozdílu a použije tuto znalost v budoucím plánování pro zmenšení této odchylky.


Financování zajistíme pomocí programu Digitální transformace podniků,  který je určen na oživení ekonomiky zasažné pandemií Covid-19 a zvýšení intenzity digitalizace a prosazování inovací ve firmách, a to v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0. Celková alokace činí 180 mld. Kč. 


Příklad dotačního inovativního projektu: Výzkum a vývoj nového integrovaného systému automatizace programování CNC strojů s využitím umělé inteligence.


Hlavní technologií bude software poháněný umělou inteligencí, který zcela automatizuje programování CNC strojů a bude dosahovat mnohem rychlejšího času výrobního cyklu, než je možné při použití stávajícího softwaru, což má za následek odpovídající nižší náklady.


V CNC průmyslu dnes existují dva základní problémy. První je, že než začnete vyrábět komponenty, musíte CAM programovat stroj. To je velmi složité, časově náročné a vyžaduje velkou zručnost. Díky tomu jsou prototypy a malé série velmi drahé, protože náklady nelze rozložit. U malosériové výroby může NC programování trvat dny nebo i týdny a tvořit 90% nákladů. Také mnoho kvalifikovaných CAM programátorů odchází do důchodu a není za ně náhrada.


Druhým je, že existují biliony způsobů CNC výroby i jednoduchých součástí, ale jen některé z nich jsou rychlé. Lidé jsou dobří při hledání řešení, které funguje, ale nalezení optimálního řešení je mnohem, mnohem těžší. Naše zkušenosti ukazují, že většina komponentů je vyráběna méně než z poloviny tak rychle, jak by teoreticky mohla být.


Cílem projektu bude převrat v průmyslu CNC obráběných dílů o hodnotě 100 miliard USD – tím, že Vaše firma přejde z pozice výrobce CNC obráběcích strojů do pozice poskytovatele služby která zpřístupňuje kvalitu v leteckého průmyslu za zhruba poloviční cenu pro zákazníky, kteří potřebují cokoli od jedné části, až po série stovek či tisíců se současným snížením dodací doby.


Cílem projektu bude zautomatizovat programování CNC obráběcích strojů a optimalizovat výsledný obráběcí program tak, abychom mohli snížit náklady na výrobu součástí o polovinu. Tím by Kovosvit přešel z pozice výrobce CNC obráběcích strojů do pozice poskytovatele služby, která sníží výrobní náklady CNC výroby na polovinu se současným snížením dodací doby.


Financování zajistíme pomocí programu Digitální transformace podniků,  který je určen na oživení ekonomiky zasažné pandemií Covid-19 a zvýšení intenzity digitalizace a prosazování inovací ve firmách, a to v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0. Celková alokace činí 180 mld. Kč. 


Příklad dotačního inovativního projektu: Výzkum a vývoj systému s využitím umělé inteligence (AI) pro predikci struktury proteinů při vývoji in vitro diagnostických přípravků. 


Systém bude využívat obsáhlé genetické databáze, které jsou k dispozici díky snižování nákladů na genetické skenování a umělou hlubokou neuronovou síť, která bude vytrénována k předpovídání struktury proteinů z jeho genetického kódu. 


Struktura proteinu diktuje jeho funkci, a jakmile je tvar proteinu pochopen, lze odhadovat jeho roli v buňce a podle toho vyvíjet in vitro diagnostické přípravky. Schopnost předpovídat tvar proteinu výpočetně z jeho genetického kódu - spíše než jej určovat nákladnými experimenty - by mohla pomoci urychlit vývoj a výzkum nových in vitro diagnostických přípravků.


Hlavní přínosy:


 • Zlepšení chápání našeho chápání těla a jeho fungování
 • Navržení nových, účinnějších in vitro diagnostických přípravků
 • Účinnější objevování in vitro diagnostických přípravků a snižování nákladů spojených s experimentováním
 • Zlepšení kvality života milionů pacientů po celém světě
 • Standardizace procesu vývoje nových in vitro diagnostických přípravků


Financování zajistíme pomocí programu Digitální transformace podniků,  který je určen na oživení ekonomiky zasažné pandemií Covid-19 a zvýšení intenzity digitalizace a prosazování inovací ve firmách, a to v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0. Celková alokace činí 180 mld. Kč. 


Příklad dotačního inovativního projektu: Výzkum a vývoj systému s využitím umělé inteligence pro modelování, vývoj a optimalizaci nových superslitin. Díky tomuto systému můžete získat konkurenční výhodu a nabízet superslitiny speciálně šité na míru požadavkům vašich zákazníků již v procesu vývoje nových výrobků.


Tradiční postupy navrhování nových materiálů jsou subjektivní a založené na metodě pokusu a omylu a proto jsou nákladné a časově náročné.


Náklady na vývoj nové slitiny pro speciální účely mohou proto dosahovat více než 200 mil. Kč.


Cílem projektu bude vyvinout systém s využitím umělé inteligence pro modelování, vývoj a optimalizaci nových superslitin, které budou současně splňovat celou řadu fyzikálních požadavků.


Systém bude využívat umělou hlubokou neuronovou síť, která bude vytrénována na již existujících materiálových datech, která umožňují predikce jednotlivých materiálových vlastností (fázový obsah, únavová životnost, mez kluzu, mez pevnosti v tahu, odolnost proti oxidaci, náklady atd.) jako funkce materiálového složení a technologického výrobního postupu, což umožní optimalizaci materiálového složení tak, aby multikriteriální cílové specifikace výsledné superslitiny překračovaly specifikace stávajících komerčně dostupných slitin.


Hlavní přínosy:


 • Optimalizace složení nových slitin s ohledem na cílová kritéria, jako je odolnost proti korozi, únavovému namáhání, hmotnost nebo cena
 • Simulační prostředí pro virtuální experimenty, které umožní zúžit prostor pro hledání nových slitin - existuje více než 10 ^ 40 možných nepatentovaných kombinací slitin
 • Digitální platforma pro modelování materiálových dat


Financování zajistíme pomocí programu Digitální transformace podniků,  který je určen na oživení ekonomiky zasažné pandemií Covid-19 a zvýšení intenzity digitalizace a prosazování inovací ve firmách, a to v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0. Celková alokace činí 180 mld. Kč. 


Workshopy AI 

Určeno pro osoby s rozhodovací pravomocí, které se snaží lépe porozumět umělé inteligenci a její aplikaci v jejich organizaci. Zaměřujeme se na témata jako:


 • úvod do klíčových konceptů AI a ML
 • prozkoumání aplikace AI a případy použití
 • brainstorming organizační výzvy a příležitosti
 • definice obchodních cílů a priorit


Projekt aplikace umělé inteligence AI


Cílem projektu aplikace umělé inteligence AI je porozumět tomu, jak lze AI použít při řešení vašich obchodních problémů.


Spojíme vaše obchodní znalosti s našimi odbornými znalostmi, abychom vytvořili strategii AI a cestovní mapu pro integraci AI do vaší organizace. 


Náš proces Integrace AI do vaší organizace 


Počáteční konzultace

 • pochopení výzvy
 • definování cílů
 • určení priorit 
 • počáteční posouzení proveditelnostiDefinování rozsahu

 • vyhodnocení dat a infrastruktury
 • prozkoumání řešení
 • odhadnutí času a nákladů
 • výstup: návrh rozsahu AI řešení 


Předložení návrhu

 • shrnutí návrhu
 • schválení klienta a podpis projektu 
 • pohovor s řešiteli
 • sestavení týmuVývoj a nasazení

 • sestavení a vytrénování modelů
 • vyhodnocení výkonnosti
 • nasazení řešení
 • výstup: AI řešení