Smluvní podmínky

 

Smluvní podmínky pro seznamovací akce - večery - party - seznamky - single party - Brno

Smluvní podmínky pro seznamovací akce - večery - party - seznamky - single party - Brno


Úvodní ustanovení

Obsahem těchto smluvních podmínek (dále jen „Podmínky“) je popis služeb poskytovaných Luckytek s.r.o. (dále jen organizátor).
Dále podrobná specifikace smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníky (dále jen účastníci) seznamovacích akcí pořádaných organizátorem (dále jen akce). 
Účastník se zavazuje, že odesláním své závazné přihlášky souhlasí s těmito Podmínkami Luckytek s.r.o.


Podmínky a pravidla registrace
Podmínkou účasti je dosažení věku 18 let a způsobilost k právnímu jednání, přihlášení na webové stránce www.luckytek.eu, vyplnění elektronického formuláře, uhrazení registračního poplatku a souhlas s Podmínkami v plném rozsahu.
Uhrazením poplatku vzniká účastníkovi právo zúčastnit se akce v daném datu a místě, na které se účastník přihlásil. 
Účastník ručí za správnost všech údajů, které uvede v registračním formuláři a organizátor nenese žádnou odpovědnost za správnost těchto údajů.
Organizátor se zavazuje nakládat s poskytnutými údaji v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).
Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast na akci jakémukoliv účastníkovi, a to bez udání důvodu. Organizátor nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za jednání kteréhokoliv účastníka před zahájením akce, během jejího průběhu nebo po jejím skončení, a to v jakékoliv souvislosti s touto službou. Účastník se zavazuje uhradit organizátorovi škodu, která by mu vznikla jeho zaviněním.
Účastník souhlasí s nainstalováním mobilní aplikace Pinkilin pro chytrý telefon kterou si zdarma stáhne pro vyhledávání nejbližších uživatelů na akci se kterými může začít komunikovat.
Účastník souhlasí se zveřejněním fotek pořízených na akci pro propagaci další akce na stránkách www.luckytek.eu. 
Podmínkou účasti na akci je řádná a pravdivá registrace na webu www.luckytek.eu a zaplacení účastnického poplatku.


Přihláška a platba poplatku
Přihlášením na akci je míněno vyplnění registračního formuláře a zaplacení účastnického poplatku na účet organizátora. Variabilní symbol, který je zároveň identifikačním číslem rezervace, je účastníkovi zaslán v potvrzujícím emailu.
Platba musí být připsána na účet organizátora nejpozději do 3 pracovních dnů od data provedení rezervace. Pakliže se tak neuskuteční, bude účastník automaticky z akce vyřazen. Účastník má možnost se znovu přihlásit, za stejných podmínek, jestliže je na akci ještě volné místo. 
Účastník má závazně rezervovanou účast na akci v okamžiku, kdy dojde k připsání platby na účet organizátora. Účastník obdrží potvrzující email o obdržené platbě a tím i potvrzení o závazné rezervaci.
Uhrazením platby vzniká smlouva mezi organizátorem a registrovaným účastníkem. Předmětem této smlouvy je právo účastníka zúčastnit se akce v termínu potvrzeném organizátorem. Vzájemný smluvní vztah a právní poměry mezi organizátorem a účastníkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Pravidla o zrušení účasti účastníkem
Kterýkoliv účastník má právo kdykoliv zrušit svoji účast na akci zasláním emailu na kontaktní emailovou adresu.
Účastník má právo na vrácení účastnického poplatku v plné výši, pokud svou účast zruší nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním akce, na kterou se přihlásil.
Jestliže zrušení proběhne ve výše uvedeném termínu, bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek v nejbližší možné době převodem na účet.
Jestliže účastník zruší svoji účast méně než 10 kalendářních dnů před konáním akce, ale nejpozději 5 dnů před konáním akce, nemá již nárok na vrácení účastnického poplatku, ale má možnost použít tento poplatek na jinou akci v jiném termínu.
Při zrušení účasti méně než 5 dnů před konáním akce nebo nezúčastněním se, propadá zaplacený poplatek organizátorovi.


Pravidla o zrušení účasti organizátorem
V případě, že se nepodaří naplnit kapacita konkrétní akce, nebo v případě, že dojde k nedodržení smluvních podmínek ze strany pronajímatele prostor, nebo v jiných výjimečných případech, si organizátor vyhrazuje právo zrušit kteroukoliv plánovanou akci.
V těchto případech mají účastníci právo na vrácení rezervačního poplatku v plné výši.


Pravidla o chování během akce
Účastník se zavazuje, že se během akce bude k ostatním účastníkům chovat s respektem, bude dodržovat pravidla slušného chování, nebude používat hrubé, neslušné nebo urážlivé výrazy. 


Závěrečná ustanovení
Organizátor si vyhrazuje právo měnit a upravovat tyto webové stránky www.luckytek.eu.
Organizátor si taktéž vyhrazuje právo kdykoliv v budoucnu měnit tyto Podmínky s okamžitou účinností. Vyzývá proto všechny účastníky, aby se s jejich aktuální podobou před přihlášením na akci vždy pečlivě seznámili.
Organizátor taktéž nemůže žádnému účastníkovi zaručit, že naakci najde vhodného partnera.